Taisyklės ir Nuostatos

1. Bendrosios Nuostatos.

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – elektroninė parduotuvė).

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo Pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie Pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

1.4. Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.

2. Sutarties Sudarymas.

2.1. Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.

2.2. Užsakymo suvestinės kopija yra išsiunčiama Pirkėjui el. paštu. Visos sutartys, sudaromos su Pirkėjais, yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

2.3. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

2.4. Pirkimo- pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.

2.5. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.6. Pirkėjui neapmokėjus už prekes, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

3. Asmens Duomenų Apsauga

3.1. Pirkdamas Pardavėjo el. parduotuvėje  parduodamas prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą, adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.3. Pardavėjas nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.)

 4. Prekių Kaina.

4.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

4.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos eurais su PVM.

4.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

4.4. Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, yra kaina, nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

5. Prekių Perdavimas, Priėmimas. Nuosavybės Teisė į Prekes.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti prekių perdavimo Pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės ar jų įpakavimas yra nekokybiškas ar neatitinka pirkėjo užsakymo, prekių trūksta, Pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti Pirkėjas ir Pardavėjas ar jų įgalioti asmenys (pvz. kurjeris).

5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš Pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka Pirkėjo užsakymo.

5.4. Sutikimą su sąskaitoje faktūroje padarytu įrašu apie prekių trūkumus Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina savo parašu. Patvirtinęs, jog Pirkėjui pristatytos prekės yra nekokybiškos ar neatitinka Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas įsipareigojaper 3 (tris) darbo dienas pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir užsakymą atitinkančiomis prekėmis. Tokiu atveju pakartotinio pristatymo Pirkėjui išlaidas apmoka Pardavėjas.

5.5. Pirkėjui priėmus prekes ir neįrašius prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad perduotos prekės atitinka tokioms prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir Pirkėjo užsakymą.

5.6. Nuosavybės teisė į prekes priklauso Pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

6. Pirkėjo Teisės ir Pareigos

6.1. Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.

6.2. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

6.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

6.4. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.

6.5. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

7. Pardavėjo Teisės ir Pareigos

7.1.Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes ar suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį.

7.2. Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.3. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

7.4. Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas. Pvz., jeigu yra pagrindo manyti, kad Klientas bando pakenkti, švaistyti laiką ir kalbėti apie tai, kas nesusiję su paslaugos teikimu, siųsdamas įvairaus pobūdžio žinutes ar el. laiškus, Pardavėjas turi teisę neatrašyti į žinutes arba jį užblokuoti ir atšaukti užsakytas paslaugas, jeigu iškyla tokia situacija ir atšaukti sutartį.

7.5. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.

7.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).

7.7 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

8. Prekių Garantijos.

8.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės.

8.4. Jeigu prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus.

9. Prekių Grąžinimas ir Keitimas.

9.1. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo numatyta tvarka.

9.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 6.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

9.3. Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

9.3.5. grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

9.3.6. pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

9.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

10. Atsakomybė.

10.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

10.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

10.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

10.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

10.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėm, teikimui.

11. Intelektinės Nuosavybės Apsauga.

11.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra MB ‘Vilniaus grožio ir sveikatos klinikos“   ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be MB ‘Vilniaus grožio ir sveikatos klinikos“   raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

12. Asmens Duomenys.

12.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

12.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 9.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą.

12.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 9.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas el. parduotuvės administraciją el. paštu.

12.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

12.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

12.6. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

12.6.1. Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami;

12.6.2. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į el. parduotuvės administraciją.

12.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.

13. Privatumo Taisyklės

13.1. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją el. paštu: info@skinmedgrozioklinika.lt

13.2. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją el. paštu: info@skinmedgrozioklinika.lt

13.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją el. paštu: info@skinmedgrozioklinika.lt

14. Baigiamosios Nuostatos.

14.1. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

14.2. Jei po taiskylių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ir papildymais.

14.3. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.4. Visi nesutarimai, kylantis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.

14.5. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.6. Turėdami kokių nors klausimų, galite susisiekti el. paštu info@skinmedgrozioklinika.lt

Morpheus8 Skin Treatment

NAUJIENA!!!!!

MORPHEUS8 - Odos Atjauninimas!